GCC Wikia
Advertisement

このページを編集する際は,編集に関する方針に従ってください.[]

概要[]

コメント

Tree-SSA RTL 段階(passes)への基点

pass_one_passをよびだし構造体passのexecute(関数ポインタ)があるとそれと同名の関数をよびだす
さらにつぎの構造体passがあればつづける

引数[]

struct tree_opt_pass *pass

実装[]

854 void
855 execute_pass_list (struct tree_opt_pass *pass)
856 {
857  do
858   {
859    if (execute_one_pass (pass) && pass->sub)
860     execute_pass_list (pass->sub);
861    pass = pass->next;
862   }
863  while (pass);
864 }リンク元

Advertisement